Telefon: 06 80 734 734
E-mail: bevasarlas@tesco.hu

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

I. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cégjegyzékszám: 13-10-040628, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 10307078-2-44, a továbbiakban: „Tesco”) www.tesco.hu/bevasarlas weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.tesco.hu/bevasarlas weboldalon a Tesco bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – a lakcíméhez hozzárendelt (kiszolgáló) áruház termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amely tartalmazza a Tesco által házhoz szállítandó, vagy a vásárló által az áruháznál átveendő termékeket. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Tesco – amennyiben azok a kiszolgáló áruház termékkínálatában elérhetők - a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A kiszállítás kérése helyett a Felhasználó dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket a kijelölt áruháznál veszi át, feltéve, hogy a kiszolgáló áruháznál ez a szolgáltatás elérhető. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy áruházi átvételkor) érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Tesco szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.tesco.hu/bevasarlas weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a Bevásárló Lista Megjegyzés rovatánál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

Oldal tetejére

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Tesco jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Tesco e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

Oldal tetejére

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, a Tesco általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Tesco nem vállal felelősséget.

Tesco jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Tesco a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Tesco eladási ajánlatának, azt ugyanis a Tesco a kiszállításkor (áruházi átvételkor) teszi meg a Felhasználó részére.

Oldal tetejére

IV. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Tesco-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Tesco jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Tesco nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Oldal tetejére

V. Clubcard

A Tesco Clubcard hűségprogramba regisztrált Felhasználó jogosult Clubcardjának a számát használni a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon történő regisztráció során. A termékek kifizetése után a ténylegesen átvett termékek – átadás időpontjában érvényes – árából számolva, 100 forintonként 1 pont kerül jóváírásra a Vásárló Clubcardjának számláján. A Szolgáltatás jogi személyként vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságként való igénybe vétele esetén Clubcard pontok nem gyűjthetők.

Oldal tetejére

VI. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.tesco.hu/bevasarlas honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Tesco, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Tesco jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.


A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

Tárhely szolgáltató: Tesco Stores Ltd, New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts, EN8 9SL

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Tesco-hoz: internet_feedback@hu.tesco-europe.com

Oldal tetejére

VII. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Tesco, a Tesco közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.tesco.hu/bevasarlas honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.


A Tesco jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Tesco kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Tesco-nak vagy a Tesco csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Tesco-tól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Tesco-ra kiszabott bírság is kárnak minősül.

Oldal tetejére

VIII. A Szolgáltatás elérhetősége

Tesco a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Tesco mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Tesco fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.tesco.hu/bevasarlas honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Tesco igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra Magyarországon. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő - tájékoztatást követően a Tesco bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is - beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

Oldal tetejére

IX. Felelősség

Annak ellenére, hogy Tesco megtesz minden tőle elvárhatót a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Tesco nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Tesco pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Tesco különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Tesco számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.tesco.hu/bevasarlas honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.tesco.hu/bevasarlas honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.


A jelen pont rendelkezései nem érintik Tesco tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Oldal tetejére

X. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a www.tesco.hu/adatvedelem weboldalon érhető el.

Oldal tetejére

XI. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor vagy áruházi átvételkor (Felhasználónak történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A weboldalon látható irányárak megegyeznek a Felhasználó lakcíméhez rendelt kiszolgáló áruházban lévő termékek aznapi, azaz megtekintéskori áraival.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a betétdíjat tartalmazzák.

Mennyiségi eltérések

Ha a Felhasználó nem darabszám szerint választja ki a terméket (pl. lédig termék esetén), a Tesco fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le. A Tesco azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon. A kiszállítást végző járművekben lehetőség van a termék súlyának ellenőrzésére.

Az olyan termékeket, amelyek ára bár egységnyi mennyiségben (egalizált tömegben) van meghatározva, azokat mind mennyiség, mind darabszám szerint ki lehet választani, Tesco a Felhasználó döntése szerint szállítja le. Amennyiben a Felhasználó darabszám szerinti kérést küld, a termék ára a kért darabszám mennyisége szerint kerül meghatározásra.

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Tesco a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Tesco részére, ami esetenként ingyenes is lehet. A kiszállítás díjai idősávtól függően 599,- Ft és 1599,- Ft között alakulnak. A Felhasználó a fizetendő szolgáltatási díj pontos összegéről a weboldalon a kiszállítási idősávnál tájékozódhat.

Áruházi átvétel (Click and collect) esetén a Tesco 299,- Ft és 499,-Ft közötti költséget számít fel.

Lehetőség van az egyébként, előírtak szerint kötelezően táskában kiszállított termékeken felül további táskában történő kiszállítást igényelni, melynek kiszállításonként egyszeri költsége 138,- Ft.

Alap Bevásárlási és Kiszállítási Díj

Amennyiben a kiszállításra került termékek - ténylegesen átvett és kedvezményekkel csökkentett - végösszege nem haladja meg a 10.000,- Ft-ot, (azaz Tízezer Forint), 750.- Forint (azaz Hétszázötven Forint) alap bevásárlási díj kerül felszámításra az adott kiszállítási körzetre vonatkozóan.

Jelenleg érvényes kampány / promóció: Ha a 2020. február 29-ig kiszállított megrendelés összértéke meghaladja a 35.000 Ft-ot (azaz Harmincöt ezer Forint), akkor a szolgáltatási díj ingyenes.


Oldal tetejére

XII. A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

A bevásárló lista a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

A www.tesco.hu/bevasarlas honlapon bemutatott termékek köre eltérhet az áruházakban található választéktól, a termékek rendelkezésre állása (ideértve a kiszállításkori elérhetőséget is) az adott kiszolgáló áruház raktárkészletétől függ, ezért a Tesco nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Felhasználó számára álljanak rendelkezésre, a Tesco-nak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó mennyi egyedi árucikkeket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit a Tesco által meghatározott felső határ enged.

Ha a Felhasználó által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor szállításkor a Tesco mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Felhasználó megrendeléséhez. A helyettesítő termék ára, kiszereléseés márkája eltérhet a Felhasználó által kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és márkájától. Átadáskor ezeket a helyettesítő termékeket láthatóan elkülönítik a Felhasználó által kiválasztott többi terméktől és mindez a Vásárlónak átadandó szállítólevélen is feltüntetésre kerül.

Oldal tetejére

XIII. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a Tesco és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor vagy áruházi átvételkor a Tesco által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Tesco egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
(I) a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
(II) a Tesco automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (III. pont 3. bekezdés)
(III) Tesco házhoz szállítja a termékeket vagy áruházi átvételt biztosít (XV. pont)
(IV) Tesco tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
(V) ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Tesco által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Tesco nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Tesco a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.

Oldal tetejére

XIV. A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a házhozszállítás vagy az áruházi átvétel iránti kérését a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelmet a kiszállítás napján sem a Felhasználó, sem a Tesco nem módosíthatja, míg a kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Tesco jogosult. A Tesco a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfőtől szombatig, reggel 08.00 órától este 22.00 óráig leszállítja. A vasárnapi kiszállítás lehetőségéről az idősáv foglalása pontnál tájékozódhat.

Oldal tetejére

XV. Átadás-átvétel

Házhozszállítás esetén

A termékek www.tesco.hu/bevasarlas honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás alkalmas számára.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Tesco nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző Tesco alkalmazott (kiszállítási asszisztens) köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a kiszállítási asszisztensnek rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Tesco a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

Tesco köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Tesco nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a kiszállítási asszisztensnek kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a kiszállítási asszisztens a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a kiszállítási asszisztens akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Ha a Felhasználó által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, a kiszállítási asszisztens köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a Felhasználó lépjen kapcsolatba a telefonos ügyfélszolgálattal az újbóli kiszállítás érdekében.

Áruházi átvétel esetén

A Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem kér házhozszállítást, hanem a termékeket a regisztrált címéhez automatikusan hozzárendelt áruházban kívánja átvenni feltéve, hogy ezen áruháznál ez a szolgáltatás elérhető. Ebben az esetben a Felhasználónak – a bevásárló lista összeállításával egyidejűleg – meg kell határoznia azt az időpontot, amikor a kiválasztott termékeket a regisztrált címéhez automatikusan hozzárendelt áruháznál átveheti.

Felhasználó a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. Amennyiben a Felhasználó az időpontot követően késve érkezik, a termékeket átveheti, de ilyen esetben a megjelölt áruátvétel helyén ezt a körülményt jeleznie kell az ott dolgozó Tesco munkavállaló részére.

Felhasználónak az átvételhez magával kell hoznia a termékkiválasztáskor kapott nyilvántartási számot, azt a bankkártyát, amelyet a vételár kifizetéséhez használni kíván, valamint a személyazonosságát igazoló okmányt.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a termékeket átadó Tesco munkavállalónak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a Tesco munkavállaló a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a Tesco munkavállaló akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Tesco köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Tesco nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

Oldal tetejére

XVI. A fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti (I) az átvételkor bankkártyával, személyesen; (II) vagy online. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Tesco az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat.

A Felhasználó bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják

Ha a Felhasználó online szeretne fizetni, a bankkártya-engedélyeztetést (a kártya adatainak megadását) akkor kell elvégezni, amikor a termékeket a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon kiválasztja. A bankkártya előzetes engedélyeztetése során a Tesco 300,- Ft-ot zárol a Felhasználó bankszámláján annak ellenőrzése céljából, hogy a bankkártya érvényes-e. Ezt követően, a házhozszállítás vagy áruházi átvétel napján a kiválasztott termékek aznapi árának megfelelő teljes összeg zárolására kerül sor. Maga a terhelés azonban csak a Felhasználó által kiválasztott termékek tényleges átadás-átvétele után történik. A pénzügyi intézmények főszabályként a korábban már zárolt összegből végzik a terhelést, így ez utóbbi művelettel a zárolás is feloldásra kerül. Előfordulhat azonban, hogy a pénzügyi intézmény nem a zárolt összegből végzi a terhelést, mely esetben a terhelés ellenére az alább jelzett ideig a zárolás is fennmarad. Tekintettel arra, hogy az ilyen pénzügyi műveletek alakulására a Tesco-nak semmilyen ráhatása nincsen, az azok által okozott esetleges kárért a Tesco a felelősségét kizárja.

Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését, vagy a kiszállított termékeket végül nem veszi át, az előző bekezdés szerint zárolt összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően - legkésőbb 20 munkanapon belül felszabadul.

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor Tesco a termékeket leszállítja, vagy amikor az áruházi átvételre sor kerülne, a Tesco nem adja át a termékeket.

Amennyiben a Felhasználó a tranzakcióról ÁFA-s számlát szeretne kapni, úgy azt a Bevásárló Lista Megjegyzés rovatában, de legkésőbb a termékek átvételekor vagy a kiszállítást végző személynek (kiszállítási asszisztensnek), vagy az áruházi átvételnél jelen lévő személynek kell jeleznie. Értelemszerűen a Felhasználónak a számla módosítására is csak eddig az időpontig, azaz a termék átvételéig van lehetősége. A Vásárló az ÁFA-s számlát utólag, a termékek átvételét követően postai úton kapja meg a Tesco-tól. Az ÁFA-s számla minden esetben tételesen kerül kiállításra.

Felhasználó a vásárlás során kizárólag e-kuponokat használhat fel, a hagyományos, áruházban beváltható kuponokat és vásárlási utalványokat (pl. Erzsébet utalvány) a Tesco nem fogadja el.

Oldal tetejére

XVII. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.

Ha a Felhasználó a bevásárló lista leadása során vásárlási értékhez kötött kedvezményre jogosító kupont használt fel, de az átvétel során a kiválasztott terméket vagy termékeket visszautasítja a fizetendő végösszeg módosul és emiatt a kedvezményre jogosító kupon a beváltási határérték alá esik, illetve bármely okból, amikor a végösszeg nem éri el a kuponhoz tartozó vásárlási értéket,a Tesco jogosult a kupon által nyújtott árkedvezmény visszavonására.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t a Tesco részére saját költségén visszaküldeni.

A Tesco köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.) A termékek visszaadásával és azok vételára visszafizetésével egyidejűleg a visszafizetett összegnek megfelelő számú pont a Vásárló Clubcard számlájáról levonásra kerül.

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogátromlandóvagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. bébiételek) esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél (pl. CD, DVD), ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum, fehérnemű, stb.), emelletthírlapoknál, folyóiratoknál, és időszaki lapoknál.

Az elállási jog a 4.számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Tesco az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti. A Tesco jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XIX. pontja szerint megilletnek.

Oldal tetejére

XVIII. Visszaváltható göngyöleg

A visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek árai magukban foglalják a göngyöleg árát (betétdíjat) is. A göngyöleg ára az érintett számlán minden esetben feltüntetésre kerül. Felhasználó a visszaváltható göngyöleget visszaviheti a kijelölt Tesco áruházakba, mely esetben visszakapja annak árát. A visszaváltható göngyöleget közvetlenül a kiszállítást végző személynek (kiszállítási asszisztensnek) nem lehet visszaadni.

Oldal tetejére

XIX. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján (a Tesco elérhetőségeit a XXI. pont tartalmazza), továbbá bármely Tesco áruházban megtehet.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XXI. pontban (Tesco elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. A Tesco a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Tesco a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívülirendezése érdekébenjogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Tesco székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
pestmegyeibekelteto.hu

Panasszal fordulhatnak még a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31
http://bekeltet.hu/kerelem/

vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
A Tesco kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 4. és 5. függelék tartalmazza.

Oldal tetejére

XX. Vegyes rendelkezések

A www.tesco.hu/bevasarlas weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni. Az ún. lédig (kimért) zöldség és gyümölcs termékek származási országa az árukészlettől függően változhat, ezért a pontos származási ország a termék csomagolásán, vagy az arra rögzített címkén kerül feltüntetésre,. Az egyes termékekre vonatkozóan a származási ország listát a jelen ÁSZF 6.sz. Függeléke tartalmazza.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF vagy a www.tesco.hu/bevasarlas honlap tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Tesco nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

A Tesco az Országos Kereskedelmi Szövetség („OKSZ”) tagja, s mint ilyen magára nézve kötelezőnek ismeri el az OKSZ Kereskedelmi Etikai Kódexét. Az Etikai Kódex a következő linken érhető el: http://www.oksz.hu/kodex.htm

Oldal tetejére

XXI. A Tesco elérhetőségei

Weboldal címe: www.tesco.hu/bevasarlas
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: bevasarlas@tesco.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
8 – 23 óra között
06-80-734-734 (ingyenesen hívható zöld szám)
külföldről hívható szám: +36-1-877-9843 (helyi tarifa)
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: Tesco-Global Zrt.
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. („online”)


A jelen ÁSZF 2017. február 1-jén lép hatályba.

Oldal tetejére

1. sz. Függelék

A szolgáltatás díja


A kiszállítás díjai idősávtól függően 599,- Ft és 1599,- Ft között alakulnak. Az érvényes szolgáltatási díjról a Felhasználó – a vásárlás megkezdése előtt - a www.tesco.hu/bevasarlas honlapon az „Idősáv foglalása” mezőre kattintva tájékozódhat. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Tesco részére.

Az áruházi átvétel (click and collect) költsége 299,- Ft és 499,- Ft között alakulnak.

Táska: 138,- Ft

Oldal tetejére

2. sz. Függelék

E-kupon

I. Az e-kupon használata

Az e-kupon kizárólag a Tesco online Szolgáltatása igénybevételekor használható fel, az áruházi bevásárlás során e-kupon nem váltható be.

Az e-kupon beváltása e-mail címhez kötött és az online termékkiválasztás folyamatának megfelelő menüpontján, kód beírásával történik. A beváltás során az e-kupon használatának jogosultságára vonatkozó igazolás kérhető. Igazolás hiányában a Tesco jogosult az e-kupon elfogadását megtagadni.

Amennyiben a Tesco az e-kupon kibocsátásakor kifejezetten másként nem rendelkezik, (I) minden kibocsátott e-kupon a Felhasználó által érvényesen csak egy alkalommal váltható be; (II) Felhasználóként csak egy e-kupon használható fel; és (III) az e-kupon más ajánlattal vagy e-kuponnal együtt nem használható fel.

Az e-kupon nem váltható be készpénzre és nem használható ajándékutalvány vásárlására. Az e-kupon az azon feltűntetett érvényességi időszak végéig használható fel.

Az e-kupon használata egyben az e-kuponra vonatkozó általános szerződési feltételek elfogadását is jelenti. A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy az e-kupon használatának lehetőségét bármikor, bármely okból megszűntesse azzal, hogy a már kibocsátott e-kuponok még beválthatóak.

II. Az e-kupon forgalmazása

Az e-kupon mindenkor a Tesco tulajdonát képezi. Főszabály szerint az e-kupon használata az azt kapó Felhasználó személyéhez kötött, s használata nem átruházható. Az e-kupon nem másolható, nem reprodukálható, nem forgalmazható sem közvetlen, sem közvetett formában, semmilyen módon vagy semmilyen eszköz felhasználásával, és nem tárolható adattároló rendszerben, a Tesco előzetes, írásbeli engedélye nélkül. Az e-kupon jogtalan forgalmazása és/vagy terjesztése (pl. egy internetes üzenő falon vagy internetes „piactéren”) érvénytelen használatnak minősül, s ilyen esetben a Tesco az elfogadást megtagadhatja.


III. Kizárt termékek

A Tesco fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékeket kizárjon az e-kupon felhasználási köréből. Ilyen kizárás esetén arról részletes tájékoztatás található a www.tesco.hu/bevasarlas weboldalon.


IV. A minimum összegű vásárlási követelmény

Amennyiben az e-kupon beváltása egy minimum összegű vásárlási követelményhez kötött, a beváltás csak ezen minimum összeg feletti vásárlás esetén megengedett. A Szolgáltatás költsége nem számít bele a vásárlási összegbe.

V. A kedvezmény és annak számítása

Az e-kuponon szereplő kedvezmény kizárólag az érintett termék(ek) vásárlása vonatkozásában érvényesíthető. A kedvezmény értéke a vásárlás végösszegének kedvezményekkel nem csökkentett, fizetendő összegéből kerül levonásra. Ha az ajánlat százalékos kedvezményt tartalmaz, a Szolgáltatás költsége a százalékos kedvezményből levonásra kerül.

A Szolgáltatás költségére a kedvezmény nem alkalmazandó, hacsak a konkrét ajánlat másként nem rendelkezik.

“ÁFA-mentes” megjelölésű ajánlat esetén az árak az ÁFA összegének megfelelő összeggel csökkentve értendőek.

VI. Az e-kupon elfogadásának megtagadása, a felelősség korlátozása

Az e-kupon használatakor a Felhasználó szavatolja, hogy ő az e-kupon jogszerű elfogadója és azt mindenkor jóhiszeműen használja.

Az e-kupon minden olyan beváltása, annak kísérelte vagy arra történő felbujtás, amelynek eredményeképp arra nem jogosult személy kedvezményben részesül, sérti a polgári jog szabályait és bűncselekménynek minősülhet.

Amennyiben a Tesco alappal következtet arra, hogy az e-kupon használata az ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközik, annak elfogadását megtagadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elfogadás megtagadása okán a Tesco-val szemben semmilyen követelést nem támaszt. Amennyiben a Tesco az e-kupon elfogadását megtagadja, arról a kiszállítást megelőzően a Felhasználó részére tájékoztatást ad, lehetővé téve a kiszállítás iránti kérelem törlését.

Oldal tetejére

3. sz. Függelék

Kiszolgáló áruházak listája

 • Budapest, Megapark hipermarket
 • Budapest, Bécsi úti hipermarket
 • Budapest, Csepeli hipermarket
 • Budaörsi hipermarket
 • Szeged, Rókusi krt. hipermarket
 • Győr, hipermarket
 • Székesfehérvár, hipermarket
 • Budapest, Váci út hipermarket
 • Szombathely hipermarket
 • Tatabánya hipermarket
 • Debrecen hipermarket
 • Kecskemét hipermarket
 • Miskolc hipermarket
 • Pécs hipermarket

Oldal tetejére

4. sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogypostán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek (Tesco Online, 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. vagy bevasarlas@tesco.hu)valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit a Tesco viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználóköteles a Tesco számára - a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Ilyen esetben a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. Amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, aterméke(ke)t saját költségünkön a Tesco fuvarozza vissza.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett:TESCO-GlobalZrt. online, 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Oldal tetejére

5. sz. FüggelékA kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

A Tesco hibás teljesítése esetén Ön a Tesco-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Tesco-val szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tesco nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény?

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető

3. Jótállás

Milyen esetben élhet a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. Kormányrendelet alapján a Tesco jótállásra köteles. A kötelező jótállás az alábbi termékekre terjed ki.

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.


Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Tesco adott okot.

Mikor mentesül a Tesco a jótállási kötelezettsége alól?

A Tesco jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. sz. Függelék

Származási országokTerméknév Ország
ALMA ELSTAR LÉDIG Magyarország
ALMA GÁLA LÉDIG Magyarország
ALMA GÁLA LÉDIG Olaszország
ALMA GÁLA LÉDIG Ausztria
ALMA GLOSTER LÉDIG Magyarország
ALMA GOLDEN LÉDIG Magyarország
ALMA GOLDEN LÉDIG Ausztria
ALMA GRANNY SMITH LÉDIG Ausztria
ALMA GRANNY SMITH LÉDIG Chile
ALMA GRANNY SMITH LÉDIG Magyarország
ALMA GRANNY SMITH LÉDIG Olaszország
ALMA IDARED LÉDIG Ausztria
ALMA IDARED LÉDIG Magyarország
ALMA IDARED LÉDIG Olaszország
ALMA JONAGOLD LÉDIG Magyarország
ALMA JONAGOLD LÉDIG Olaszország
ALMA JONATHÁN LÉDIG Magyarország
ALMA MODI LÉDIG Magyarország
ALMA MODI LÉDIG Olaszország
ALMA MUTSU LÉDIG Magyarország
ALMA NYÁRI PIROS LÉDIG Magyarország
ALMA NYÁRI ZÖLD Magyarország
ALMA PINK LADY LÉDIG Argentína
ALMA PINK LADY LÉDIG Belgium
ALMA PINK LADY LÉDIG Chile
ALMA PINK LADY LÉDIG Olaszország
ALMA PIROS LÉDIG Magyarország
ALMA RED CHIEF LÉDIG Magyarország
ALMA RED CHIEF LÉDIG Olaszország
ALMA SONYA LÉDIG  Magyarország
ALMA STARKING LÉDIG Magyarország
ALMA STARKING LÉDIG Olaszország
ANANÁSZ NAGY Costa Rica
ANANÁSZ/DB Chile
ANANÁSZ/DB Costa Rica
ARTICSÓKA/DB Spanyolország
AVOCADO/DB Chile
AVOCADO/DB Dél Afrikai Köztársaság
AVOCADO/DB Izrael
AVOCADO/DB Spanyolország
AVOCADO/DB Törökország
BANÁN LÉDIG Ecuador
BANÁN LÉDIG Elefántcsontpart
BANÁN LÉDIG Ghána
BANÁN LÉDIG Kamerun
BARNA CSIPERKE GOMBA Magyarország
BÉBIKUKORICA 175G India
BÉBIKUKORICA 175G Thaiföld
BIO ALMA 4DB Ausztria
BIO ALMA 4DB Magyarország
BIO ALMA 4DB Spanyolország
BIO BURGONYA 1KG Magyarország
BIO CITROM 500GR Spanyolország
BIO CITROM 500GR Argentína
BIO CITROM 500GR Törökország
BIO KÍGYÓUBORKA 500GR Spanyolország
BIO KOKTÉLPARADICSOM Ausztria
BIO KOKTÉLPARADICSOM Magyarország
BIO KOKTÉLPARADICSOM Spanyolország
BIO PARADICSOM 300GR Spanyolország
BIO SÁRGARÉPA 500GR Magyarország
BIO SÁRGARÉPA 500GR Olaszország
BIO VÖRÖSHAGYMA 500GR Magyarország
BIRSALMA LÉDIG Magyarország
BROKKOLI LÉDIG Lengyelország
BROKKOLI LÉDIG Olaszország
BROKKOLI LÉDIG Magyarország
BURGONYA PIROS LÉDIG Magyarország
BURGONYA PIROS LÉDIG Szlovákia
BURGONYA PIROS LÉDIG Franciaország
BURGONYA PIROS LÉDIG Németország
BURGONYA PIROS LÉDIG Hollandia
CARAMBOLA/DB Malajzia
CÉKLA LÉDIG Hollandia
CÉKLA LÉDIG Lengyelország
CÉKLA LÉDIG Magyarország
CIKÓRIA/DB Hollandia
CITROM LÉDIG Argentína
CITROM LÉDIG Chile
CITROM LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
CITROM LÉDIG Görögország
CITROM LÉDIG Spanyolország
CITROM LÉDIG Törökország
CUKKINI LÉDIG Lengyelország
CUKKINI LÉDIG Magyarország
CUKKINI LÉDIG Spanyolország
CSEMEGEHAGYMA CSOMÓS Magyarország
CSEMEGEKUKORICA/DB Magyarország
CSERESZNYE 500GR Magyarország
CSERESZNYE LÉDIG Magyarország
CSICSÓKA 500GR Magyarország
CSIPERKE GOMBA SZELE Magyarország
DÍSZTÖK Magyarország
DOUGHNUT LAPOS ŐSZIBARACK Spanyolország
DOUGHNUT LAPOS ŐSZIBARACK Magyarország
DRAGON FRUIT DB Vietnam
ÉDES BÉBI PAPRIKA 200GR Spanyolország
ÉDESBURGONYA/KG Amerikai Egyesült Államok
ÉDESBURGONYA/KG Magyarország
ÉDESKÖMÉNY/DB Olaszország
EGRES 500GR DOBOZ Magyarország
EPER 250G TS Egyiptom
EPER 250G TS Hollandia
EPER 250G TS Olaszország
EPER 250G TS Peru
EPER 250G TS Spanyolország
EPER 250G TS Magyarország
EPER 2KG Spanyolország
EPER 400GR SZÍV ALAKÚ DOBOZBAN Spanyolország
EPER 400GR MAGYAR Magyarország
EPER 500G TS Hollandia
EPER 500G TS Lengyelország
EPER 500G TS Magyarország
EPER 500G TS Olaszország
EPER 500G TS Spanyolország
ÉRETT MANGÓ Brazília
FEHÉR RETEK CSOMÓS Magyarország
FEHÉR RETEK CSOMÓS Olaszország
FEHÉRHAGYMA 3DB Magyarország
FEHÉRHAGYMA 3DB Olaszország
FEHÉRHAGYMA 3DB Németország
FEHÉRHAGYMA LÉDIG Németország
FEHÉRHAGYMA LÉDIG Magyarország
FEHÉRHAGYMA LÉDIG Olaszország
FEJESKÁPOSZTA DARABOS Magyarország
FEJESSALÁTA DB-OS Lengyelország
FEJESSALÁTA DB-OS Magyarország
FEKETE PARADICSOM LÉDIG Magyarország
FEKETE PARADICSOM LÉDIG Spanyolország
FEKETE SZŐLŐ HAZAI LÉDIG Magyarország
FEKETERETEK LÉDIG Magyarország
FEKETERETEK LÉDIG Olaszország
FOKHAGYMA FONAT Magyarország
FOKHAGYMA LÉDIG FEHÉR Kína
FOKHAGYMA LÉDIG FEHÉR Magyarország
FOKHAGYMA SZÁLAS DB Magyarország
FÖLDIMOGYORÓ Chile
FÖLDIMOGYORÓ Egyiptom
FÖLDIMOGYORÓ Kína
FÖLDIMOGYORÓ Magyarország
FŐZŐHAGYMA CSOMÓS Magyarország
FŐZŐHAGYMA LILA CSOMÓS Magyarország
FŐZŐTÖK Magyarország
FRISS CSIPERKE GOMBA 400GR Magyarország
FÜGE DB Elefántcsontpart
FÜGE DB Törökország
FÜRTÖS BÉBISZILVA PARADICSOM Magyarország
FÜRTÖS KOKTÉLPARADICSOM Spanyolország
FÜRTÖS KOKTÉLPARADICSOM Magyarország
GÁLIA SÁRGADINNYE HAZAI Magyarország
GESZTENYE LÉDIG Kína
GESZTENYE LÉDIG Magyarország
GESZTENYE LÉDIG Spanyolország
GOMBA CSIPERKE 6 DB Magyarország
GOMBA CSIPERKE LÉDIG Magyarország
GÖRÖGDINNYE Brazília
GÖRÖGDINNYE Görögország
GÖRÖGDINNYE Magyarország
GÖRÖGDINNYE Olaszország
GÖRÖGDINNYE Spanyolország
GÖRÖGDINNYE Törökország
GÖRÖGDINNYE Costa Rica
GRÁNÁTALMA DB Dél Afrikai Köztársaság
GRÁNÁTALMA DB India
GRÁNÁTALMA DB Izrael
GRÁNÁTALMA DB Spanyolország
GRÁNÁTALMA DB Törökország
GRAPEFRUIT FEHÉR LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
GRAPEFRUIT FEHÉR LÉDIG Görögország
GRAPEFRUIT FEHÉR LÉDIG Spanyolország
GRAPEFRUIT FEHÉR LÉDIG Törökország
GYÖMBÉR LÉDIG Kína
HALLOWEEN TÖK Magyarország
HEGYES ERŐSPAPRIKA DB Görögország
HEGYES ERŐSPAPRIKA DB Jordánia
HEGYES ERŐSPAPRIKA DB Magyarország
HEGYES ERŐSPAPRIKA DB Marokkó
HEGYES ERŐSPAPRIKA DB Spanyolország
HEGYESERŐSPAPRIKA LECSÓ 300GR Magyarország
HÉJAS DIÓ LÉDIG Magyarország
HÉJAS MANDULA 500GR Magyarország
HÓNAPOSRETEK CSOMÓS Magyarország
HÓNAPOSRETEK CSOMÓS Németország
HÓNAPOSRETEK CSOMÓS Olaszország
I LOVE YOU ALMA DB Lengyelország
JAPÁN SÜTŐTÖK LÉDIG Magyarország
JÉGCSAPRETEK LÉDIG Magyarország
JÉGCSAPRETEK LÉDIG Olaszország
JÉGSALÁTA CSOMAGOLT Csehország
JÉGSALÁTA CSOMAGOLT Lengyelország
JÉGSALÁTA CSOMAGOLT Magyarország
JÉGSALÁTA CSOMAGOLT Spanyolország
KAKTUSZFÜGE DB Dél Afrikai Köztársaság
KAKTUSZFÜGE DB Kolumbia
KALIFORNIAI PAPRIKA Magyarország
KALIFORNIAI PAPRIKA Spanyolország
KALIFORNIAI PAPRIKA Marokkó
KALIFORNIAI PAPRIKA SÁRGA DB Magyarország
KALIFORNIAI PAPRIKA SÁRGA DB Marokkó
KALIFORNIAI PAPRIKA SÁRGA DB Spanyolország
KÁPIA PAPRIKA DB-OS Görögország
KÁPIA PAPRIKA DB-OS Jordánia
KÁPIA PAPRIKA DB-OS Magyarország
KÁPIA PAPRIKA DB-OS Marokkó
KÁPIA PAPRIKA DB-OS Spanyolország
KÁPIA PAPRIKA LÉDIG Görögország
KÁPIA PAPRIKA LÉDIG Jordánia
KÁPIA PAPRIKA LÉDIG Magyarország
KÁPIA PAPRIKA LÉDIG Marokkó
KÁPIA PAPRIKA LÉDIG Spanyolország
KAPOR/DB Magyarország
KAPOR/DB Olaszország
KARALÁBÉ DB-OS Hollandia
KARALÁBÉ DB-OS Magyarország
KARALÁBÉ DB-OS Olaszország
KARALÁBÉ DB-OS Spanyolország
KARFIOL DB-OS Anglia
KARFIOL DB-OS Lengyelország
KARFIOL DB-OS Magyarország
KARFIOL DB-OS Olaszország
KARFIOL DB-OS Spanyolország
KELBIMBÓ 500GR Magyarország
KIDS BÉBI SZILVAPARADICSOM Magyarország
KIDS BÉBI SZILVAPARADICSOM Spanyolország
KÍGYÓUBORKA DB-OS Görögország
KÍGYÓUBORKA DB-OS Magyarország
KÍGYÓUBORKA DB-OS Spanyolország
KÍNAI KEL LÉDIG Ausztria
KÍNAI KEL LÉDIG Magyarország
KIWI DARABOS Chile
KIWI DARABOS Görögország
KIWI DARABOS Olaszország
KIWI DARABOS Új-Zéland
KIWI GOLD 3DB Görögország
KIWI GOLD 3DB Olaszország
KÓKUSZDIÓ/DB Elefántcsontpart
KÖRTE ABATE LÉDIG Argentína
KÖRTE ABATE LÉDIG Chile
KÖRTE ABATE LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
KÖRTE ABATE LÉDIG Magyarország
KÖRTE ABATE LÉDIG Új-Zéland
KÖRTE BOSCOBAK LÉDIG Argentína
KÖRTE BOSCOBAK LÉDIG Chile
KÖRTE BOSCOBAK LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
KÖRTE BOSCOBAK LÉDIG Magyarország
KÖRTE BOSCOBAK LÉDIG Olaszország
KÖRTE BOSCOBAK LÉDIG Új-Zéland
KÖRTE CONFERENCE LÉDIG Belgium
KÖRTE CONFERENCE LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
KÖRTE CONFERENCE LÉDIG Hollandia
KÖRTE CONFERENCE LÉDIG Magyarország
KÖRTE CONFERENCE LÉDIG Olaszország
KÖRTE CONFERENCE LÉDIG Törökország
KÖRTE NYÁRI LÉDIG Magyarország
KÖRTE PACKHAMS LÉDIG Magyarország
KÖRTE PIROS VILMOS LÉDIG Magyarország
KÖRTE VILMOS LÉDIG Argentína
KÖRTE VILMOS LÉDIG Magyarország
KÖRTE VILMOS LÉDIG Olaszország
KÖRTE VILMOS LÉDIG Spanyolország
KUMKAT LÉDIG Spanyolország
LECSÓ PARADICSOM LÉDIG Magyarország
LICSI Madagaszkár
LILAHAGYMA LÉDIG Ausztria
LILAHAGYMA LÉDIG Hollandia
LILAHAGYMA LÉDIG Lengyelország
LILAHAGYMA LÉDIG Magyarország
LILAHAGYMA LÉDIG Németország
LIMECITROM/ZÖLD/DB Brazília
LIMECITROM/ZÖLD/DB Costa Rica
LIMECITROM/ZÖLD/DB Mexikó
LOLLO ROSSO/BIONDA Magyarország
LOLLO ROSSO/BIONDA Spanyolország
MAKÓI FOKHAGYMA 350GR Magyarország
MANDARIN LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
MANDARIN LÉDIG Görögország
MANDARIN LÉDIG Olaszország
MANDARIN LÉDIG Spanyolország
MANDARIN LÉDIG Uruguay
MANGÓ/DB Brazília
MANGÓ/DB Dominikai köztársaság
MANGÓ/DB Izrael
MANGÓ/DB Kenya
MANGÓ/DB Peru
MANGÓ/DB Spanyolország
MEGGY 500GR Magyarország
MEGGY LÉDIG Magyarország
MÉZDINNYE DB-OS Brazília
MÉZDINNYE DB-OS Costa Rica
MÉZDINNYE DB-OS Magyarország
MÉZDINNYE DB-OS Peru
MÉZDINNYE DB-OS Spanyolország
MINI GÖRÖGDINNYE Görögország
MINI GÖRÖGDINNYE Magyarország
MINI GÖRÖGDINNYE Spanyolország
MOGYORÓHAGYMA 250GR Spanyolország
NARANCS LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
NARANCS LÉDIG Egyiptom
NARANCS LÉDIG Görögország
NARANCS LÉDIG Spanyolország
NARANCS LÉDIG Törökország
NARANCS LÉDIG Marokkó
NASHI KÖRTE/DB Kína
NEKTARIN LÉDIG Magyarország
NEKTARIN LÉDIG Olaszország
NEKTARIN LÉDIG Spanyolország
ŐSZIBARACK 500GR Spanyolország
ŐSZIBARACK HAZAI 900GR Magyarország
ŐSZIBARACK LÉDIG Magyarország
ŐSZIBARACK LÉDIG Olaszország
ŐSZIBARACK LÉDIG Spanyolország
PADLIZSÁN DB-OS Spanyolország
PADLIZSÁN LÉDIG Magyarország
PADLIZSÁN LÉDIG Spanyolország
PAPAYA/DB Brazília
PAPAYA/DB Costa Rica
PAPAYA/DB Ecuador
PAPAYA/DB Ghána
PARADICSOM FÜRTÖS LÉDIG Magyarország
PARADICSOM LÉDIG Magyarország
PARADICSOM LÉDIG Marokkó
PARADICSOM LÉDIG Spanyolország
PASSION FRUIT DB Brazília
PASSION FRUIT DB Izrael
PASSION FRUIT DB Kolumbia
PASSION FRUIT DB Spanyolország
PATISZON Magyarország
PETREZSELYEMGYÖKÉR LÉDIG Magyarország
PETREZSELYEMZÖLD/DB Magyarország
PETREZSELYEMZÖLD/DB Olaszország
PHYSALIS 100GR KOSÁR Kolumbia
PIROS CHILIPAPRIKA 5DB Hollandia
PIROS CHILIPAPRIKA 5DB Marokkó
PIROS CHILIPAPRIKA 5DB Spanyolország
POMELO DB-OS Kína
POMELO DB-OS Vietnam
PÓRÉHAGYMA DB-OS Magyarország
PÓRÉHAGYMA DB-OS Olaszország
PÓRÉHAGYMA DB-OS Spanyolország
PÓRÉHAGYMA DB-OS Törökország
PRITAMINPAPRIKA LÉDIG Magyarország
RIBIZLI 250GR DOBOZ Magyarország
RÓMAI SALÁTA DB-OS  Magyarország
RÓMAI SALÁTA DB-OS  Spanyolország
RÓNA ELŐF.KUKORICA Magyarország
SÁRGA KOKTÉL PARADICSOM Magyarország
SÁRGA KOKTÉL PARADICSOM Spanyolország
SÁRGABARACK 1 KG Magyarország
SÁRGABARACK 500GR Spanyolország
SÁRGABARACK LÉDIG Magyarország
SÁRGABARACK LÉDIG Spanyolország
SÁRGADINNYE CANTELOUPE Brazília
SÁRGADINNYE GÁLIA DB Brazília
SÁRGADINNYE GÁLIA DB Honduras
SÁRGADINNYE GÁLIA DB Spanyolország
SÁRGADINNYE HAZAI Magyarország
SÁRGADINNYE PIEL DE SAPO Magyarország
SÁRGADINNYE PIEL DE SAPO Spanyolország
SÁRGARÉPA CSOMÓS Magyarország
SÁRGARÉPA CSOMÓS Németország
SÁRGARÉPA CSOMÓS Olaszország
SÁRGARÉPA LÉDIG Belgium
SÁRGARÉPA LÉDIG Dánia
SÁRGARÉPA LÉDIG Hollandia
SÁRGARÉPA LÉDIG Lengyelország
SÁRGARÉPA LÉDIG Magyarország
SÁRGARÉPA LÉDIG Németország
SÁRGARÉPA LÉDIG Olaszország
SASLIK HAGYMA 500GR Ausztria
SASLIK HAGYMA 500GR Hollandia
SASLIK HAGYMA 500GR Magyarország
SASLIK HAGYMA 500GR Németország
SASZLA SZŐLŐ 500GR Magyarország
SHARONFRUIT/KHAKI/DB Izrael
SHARONFRUIT/KHAKI/DB Spanyolország
SNACK MIX 300GR PARAD Spanyolország
SPÁRGA 500GR ZÖLD Magyarország
SPÁRGA 500GR FEHÉR Magyarország
SÜTŐTÖK ORANGE LÉDIG Magyarország
SÜTŐTÖK SZÜRKE Magyarország
SWEETIE/ÉDES GRAPEFRUIT Izrael
SZELETELT ÓRIÁS CSIP Magyarország
SZENTESI HEGYESERŐS PAPRIKA Magyarország
SZENTESI ZÖLDPAPRIKA Magyarország
SZILVA 1KG Magyarország
SZILVA 1KG Spanyolország
SZILVA LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
SZILVA LÉDIG Magyarország
SZILVA LÉDIG Olaszország
SZILVA LÉDIG Spanyolország
SZILVA SÁRGA LÉDIG Magyarország
SZÍV SALÁTA 2DB Anglia
SZÍV SALÁTA 2DB Csehország
SZÍV SALÁTA 2DB Lengyelország
SZÍV SALÁTA 2DB Spanyolország
SZŐLŐ FEHÉR 1KG CSEMEGE Olaszország
SZŐLŐ FEHÉR 500G CSOMAGOLT Brazília
SZŐLŐ FEHÉR 500G CSOMAGOLT Dél Afrikai Köztársaság
SZŐLŐ FEHÉR 500G CSOMAGOLT Egyiptom
SZŐLŐ FEHÉR 500G CSOMAGOLT India
SZŐLŐ FEHÉR 500G CSOMAGOLT Olaszország
SZŐLŐ FEHÉR 500G CSOMAGOLT Spanyolország
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Egyiptom
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Görögország
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG India
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Macedónia
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Magyarország
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Olaszország
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Peru
SZŐLŐ FEHÉR LÉDIG Spanyolország
SZŐLŐ PIROS 500GR CSOMAGOLT Dél Afrikai Köztársaság
SZŐLŐ PIROS 500GR CSOMAGOLT Egyiptom
SZŐLŐ PIROS 500GR CSOMAGOLT India
SZŐLŐ PIROS 500GR CSOMAGOLT Olaszország
SZŐLŐ PIROS 500GR CSOMAGOLT Peru
SZŐLŐ PIROS HAZAI 900GR Magyarország
SZŐLŐ PIROS LÉDIG Chile
SZŐLŐ PIROS LÉDIG Dél Afrikai Köztársaság
SZŐLŐ PIROS LÉDIG Olaszország
SZŐLŐ PIROS LÉDIG Peru
TERM.EPER 700GR T.E. Magyarország
TESCO ÁFONYA KÉK 125GR Argentína
TESCO ÁFONYA KÉK 125GR Chile
TESCO ÁFONYA KÉK 125GR Olaszország
TESCO ÁFONYA KÉK 125GR Spanyolország
TESCO ÁFONYA KÉK 125GR Uruguay
TESCO AGATA BURGONYA 2KG Franciaország
TESCO AGATA BURGONYA 2KG Szlovákia
TESCO ALMA 4DB GÁLA Magyarország
TESCO ALMA 4DB GÁLA Olaszország
TESCO ALMA 4DB GÁLA Ausztria
TESCO ALMA 4DB GOLDEN Magyarország
TESCO ALMA 5DB SZABOLCSI Magyarország
TESCO BÉBIHAGYMA 500GR Magyarország
TESCO BÉBIHAGYMA 500GR Hollandia
TESCO BÉBIHAGYMA 500GR Németország
TESCO BÉBISZILVA PARADICSOM Spanyolország
TESCO BROCCOLI 500GR Lengyelország
TESCO BROCCOLI 500GR Magyarország
TESCO BROCCOLI 500GR Olaszország
TESCO BROCCOLI 500GR Spanyolország
TESCO BURGONYA PIROS 3KG Franciaország
TESCO BURGONYA PIROS 3KG Magyarország
TESCO BURGONYA PIROS 3KG Németország
TESCO BURGONYA PIROS 3KG Szlovákia
TESCO BURGONYA SALÁTÁNAK Magyarország
TESCO BURGONYA SALÁTÁNAK Franciaország
TESCO BURGONYA SALÁTÁNAK Szlovákia
TESCO CITROM 600GR Magyarország
TESCO CITROM 600GR Spanyolország
TESCO CITROM 600GR Törökország
TESCO CSEMEGEHAGYMA CSOMAG Magyarország
TESCO ELŐKÉSZÍTETT BABLEVES 1,2KG Magyarország
TESCO ELŐKÉSZÍTETT LEVESZÖLDSÉG 1KG Ausztria
TESCO ELŐKÉSZÍTETT LEVESZÖLDSÉG 1KG Hollandia
TESCO ELŐKÉSZÍTETT LEVESZÖLDSÉG 1KG Lengyelország
TESCO ELŐKÉSZÍTETT LEVESZÖLDSÉG 1KG Magyarország
TESCO ELŐKÉSZÍTETT LEVESZÖLDSÉG 1KG Németország
TESCO ELŐKÉSZÍTETT LEVESZÖLDSÉG 1KG Olaszország
TESCO EXTRA ÉDES KOKTÉLPARADICSOM Ausztria
TESCO EXTRA ÉDES KOKTÉLPARADICSOM Spanyolország
TESCO EXTRA ÉDES KOKTÉLPARADICSOM Magyarország
TESCO EXTRA GOMBAMIX 500G Magyarország
TESCO FEHÉRHAGYMA 1KG Magyarország
TESCO FEHÉRHAGYMA 1KG Olaszország
TESCO FINEST SONKAHAGYMA 500G Magyarország
TESCO FINEST ALMA 4DB GRANNY SMITH Chile
TESCO FINEST ALMA 4DB GRANNY SMITH Magyarország
TESCO FINEST ALMA 4DB GRANNY SMITH Olaszország
TESCO FINEST ALMA RED CHIEF 4DB Magyarország
TESCO FINEST ALMA RED CHIEF 4DB Olaszország
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Brazília
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Chile
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Dél Afrikai Köztársaság
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Izrael
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Kenya
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Peru
TESCO FINEST AVOCADO ÉRETT 2DB Spanyolország
TESCO FINEST IMPERÁTOR RÉPA 400G Hollandia
TESCO FINEST IMPERÁTOR RÉPA 400G Magyarország
TESCO FINEST MAGSZEGÉNY GÖRÖGDINNYE Magyarország
TESCO FINEST MAGSZEGÉNY GÖRÖGDINNYE Spanyolország
TESCO FINEST SAN MARZANO PARADICSOM Magyarország
TESCO FINEST SÁRGABARACK 700G Magyarország
TESCO FINEST SCHALOTTE HAGYMA Magyarország
TESCO FINEST SCHALOTTE HAGYMA Ausztria
TESCO FINEST SCHALOTTE HAGYMA Németország
TESCO FINEST SCHALOTTE HAGYMA Olaszország
TESCO FINEST SCHALOTTE HAGYMA Hollandia
TESCO FINEST SUNSTREAM PARADICSOM Magyarország
TESCO FINEST SUNSTREAM PARADICSOM Spanyolország
TESCO FOKHAGYMA 3DB Magyarország
TESCO FÖLDIEPER 340G SZÍV ALAKÚ DOBOZBAN Spanyolország
TESCO FRANCELINE BURGONYA 2KG Franciaország
TESCO FRANCELINE BURGONYA 2KG Szlovákia
TESCO FÜRTÖS PARADICSOM 700GR Magyarország
TESCO FÜRTÖS PARADICSOM 700GR Spanyolország
TESCO GOMBA BARNA CSIPERKE Magyarország
TESCO GOMBA BARNA CSIPERKE 250G Magyarország
TESCO GOMBA CSIPERKE 250G Magyarország
TESCO GOMBA CSIPERKE 500G Magyarország
TESCO GOMBA LASKA 300GR Magyarország
TESCO GOMBATÁL VEGYES 400GR Magyarország
TESCO HALVÁNYÍTÓ ZELLER Magyarország
TESCO HALVÁNYÍTÓ ZELLER Anglia
TESCO HALVÁNYÍTÓ ZELLER Csehország
TESCO HALVÁNYÍTÓ ZELLER Spanyolország
TESCO HEGYES ERŐSPAPRIKA Jordánia
TESCO HEGYES ERŐSPAPRIKA Magyarország
TESCO HEGYES ERŐSPAPRIKA Spanyolország
TESCO HOSSZÚKÁS GÖRÖGDINNYE Magyarország
TESCO KALIFORNIAI PAPRIKA TRICOLOR Spanyolország
TESCO KÁPIA PAPRIKA 500G Magyarország
TESCO KOKTÉL PARADICSOM Magyarország
TESCO KOKTÉL PARADICSOM Spanyolország
TESCO KOKTÉL PARADICSOM FÜRTÖS Magyarország
TESCO KOKTÉL PARADICSOM FÜRTÖS Peru
TESCO KOKTÉL PARADICSOM FÜRTÖS Spanyolország
TESCO KOPTATOTT RÉPAGOLYÓ Magyarország
TESCO KÖRTE 4DB Magyarország
TESCO KÖRTE 4DB Olaszország
TESCO KUMKVAT 150G CSOM Dél Afrikai Köztársaság
TESCO KUMKVAT 150G CSOM Hollandia
TESCO KUMKVAT 150G CSOM Izrael
TESCO KUMKVAT 150G CSOM Spanyolország
TESCO LAURA BURGONYA 2KG Franciaország
TESCO LAURA BURGONYA 2KG Szlovákia
TESCO LÉNARANCS 2KG Görögország
TESCO LÉNARANCS 2KG Spanyolország
TESCO LÉNARANCS 2KG Törökország
TESCO LILAHAGYMA 1KG D-PACK Hollandia
TESCO LILAHAGYMA 1KG D-PACK Magyarország
TESCO LILAHAGYMA 3DB Ausztria
TESCO LILAHAGYMA 3DB Hollandia
TESCO LILAHAGYMA 3DB Magyarország
TESCO LILAHAGYMA 3DB Németország
TESCO MAGYAR FŐZŐ VÖRÖSHAGYMA Magyarország
TESCO MAGYAR HÓNAPOSRETEK Magyarország
TESCO MAGYAR LILAHAGYMA Magyarország
TESCO MAGYAR SÁRGARÉPA Magyarország
TESCO MÁLNA 125G Argentína
TESCO MÁLNA 125G Belgium
TESCO MÁLNA 125G Hollandia
TESCO MÁLNA 125G Magyarország
TESCO MÁLNA 125G Olaszország
TESCO MÁLNA 125G Spanyolország
TESCO MANDARIN 1KG Spanyolország
TESCO MANDARIN 600G Spanyolország
TESCO MUSICA BURGONYA 2KG Franciaország
TESCO MUSICA BURGONYA 2KG Szlovákia
TESCO NAGYDOBOSI SÜTŐTÖK Magyarország
TESCO NARANCS 1KG Spanyolország
TESCO NARANCS 1KG Törökország
TESCO NARANCS 1KG Görögország
TESCO NARANCS 1KG Spanyolország
TESCO ŐSZIBARACK 6DB HAZAI Magyarország
TESCO PARADICSOM 350GR Magyarország
TESCO PASZTERNÁK 500GR Magyarország
TESCO PETREZSELYEMGYÖKÉR FÉLHOSSZÚ Hollandia
TESCO PETREZSELYEMGYÖKÉR FÉLHOSSZÚ Lengyelország
TESCO PETREZSELYEMGYÖKÉR FÉLHOSSZÚ Magyarország
TESCO PIC-NIC CSOMAG 1KG Jordánia
TESCO PIC-NIC CSOMAG 1KG Magyarország
TESCO PIC-NIC CSOMAG 1KG Marokkó
TESCO PIC-NIC CSOMAG 1KG Spanyolország
TESCO PITUFO MANDARIN 2,3KG Spanyolország
TESCO PÓRÉHAGYMA TÁLCÁS Magyarország
TESCO PÓRÉHAGYMA TÁLCÁS Törökország
TESCO SÁRGAHÚSÚ GÖRÖGDINNYE Magyarország
TESCO SÁRGAHÚSÚ GÖRÖGDINNYE Spanyolország
TESCO SÁRGARÉPA HASÁB Magyarország
TESCO SPENÓT 500G Magyarország
TESCO SÜTŐTÖK ORANGE DARABOLT Magyarország
TESCO SZEDER 125G Magyarország
TESCO SZEDER 125G Olaszország
TESCO SZEDER 125G Spanyolország
TESCO SZILVAPARADICSOM Magyarország
TESCO SZILVAPARADICSOM Spanyolország
TESCO TAVASZI CSOMAG Magyarország
TESCO TRI MIX 300G PARADICSOM Spanyolország
TESCO VALUE ALMA 2KG PIROS Ausztria
TESCO VALUE ALMA 2KG PIROS Olaszország
TESCO VALUE ALMA 2KG PIROS Magyarország
TESCO VALUE ALMA 2KG ZÖLD Magyarország
TESCO VALUE BURGONYA 10KG Magyarország
TESCO VALUE BURGONYA 10KG Szlovákia
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Csehország
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Dánia
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Franciaország
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Hollandia
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Magyarország
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Németország
TESCO VALUE BURGONYA 2KG Szlovákia
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Dánia
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Franciaország
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Hollandia
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Magyarország
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Németország
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Szlovákia
TESCO VALUE BURGONYA 5KG Ausztria
TESCO VALUE BURGONYA SÁRGA 2KG Ausztria
TESCO VALUE BURGONYA SÁRGA 2KG Franciaország
TESCO VALUE BURGONYA SÁRGA 2KG Magyarország
TESCO VALUE BURGONYA SÁRGA 2KG Szlovákia
TESCO VALUE CITROM 500GR Görögország
TESCO VALUE CITROM 500GR Spanyolország
TESCO VALUE CITROM 500GR Törökország
TESCO VALUE DIÓ 500GR Magyarország
TESCO VALUE FOKHAGYMA 500GR Kína
TESCO VALUE FOKHAGYMA 500GR Spanyolország
TESCO VALUE FOKHAGYMA 500GR Magyarország
TESCO VALUE GESZTENYE 500GR Spanyolország
TESCO VALUE GOMBA CSIPERKE 1KG Magyarország
TESCO VALUE GRÁNÁTALMA 3DB Spanyolország
TESCO VALUE GRÁNÁTALMA 3DB Törökország
TESCO VALUE GRAPEFRUIT 3DB Dél Afrikai Köztársaság
TESCO VALUE GRAPEFRUIT 3DB Törökország
TESCO VALUE HEGYES ERŐSPAPRIKA Jordánia
TESCO VALUE HEGYES ERŐSPAPRIKA Magyarország
TESCO VALUE HEGYES ERŐSPAPRIKA Spanyolország
TESCO VALUE KALIFORNIAI PAPRIKA Magyarország
TESCO VALUE KALIFORNIAI PAPRIKA Spanyolország
TESCO VALUE KIWI 1KG Görögország
TESCO VALUE KIWI 1KG Olaszország
TESCO VALUE KIWI 1KG Törökország
TESCO VALUE KÖRTE 900GR Argentína
TESCO VALUE KÖRTE 900GR Belgium
TESCO VALUE KÖRTE 900GR Dél Afrikai Köztársaság
TESCO VALUE KÖRTE 900GR Hollandia
TESCO VALUE KÖRTE 900GR Magyarország
TESCO VALUE KÖRTE 900GR Olaszország
TESCO VALUE LECSÓPAPRIKA 700GR Jordánia
TESCO VALUE LECSÓPAPRIKA 700GR Magyarország
TESCO VALUE LILAHAGYMA 500GR Ausztria
TESCO VALUE LILAHAGYMA 500GR Hollandia
TESCO VALUE LILAHAGYMA 500GR Lengyelország
TESCO VALUE LILAHAGYMA 500GR Magyarország
TESCO VALUE LILAHAGYMA 500GR Németország
TESCO VALUE LIME 500G Brazília
TESCO VALUE MANDARIN 1KG Spanyolország
TESCO VALUE NARANCS 1KG Görögország
TESCO VALUE NARANCS 1KG Spanyolország
TESCO VALUE NARANCS 1KG Törökország
TESCO VALUE NEKTARIN 1KG Dél Afrikai Köztársaság
TESCO VALUE NEKTARIN 1KG Görögország
TESCO VALUE NEKTARIN 1KG Olaszország
TESCO VALUE NEKTARIN 1KG Spanyolország
TESCO VALUE NEKTARIN 500G Spanyolország
TESCO VALUE ŐSZIBARACK 1KG Magyarország
TESCO VALUE ŐSZIBARACK 1KG Olaszország
TESCO VALUE ŐSZIBARACK 1KG Spanyolország
TESCO VALUE PARADICSOM 900G Magyarország
TESCO VALUE PARADICSOM 900G Marokkó
TESCO VALUE PARADICSOM 900G Spanyolország
TESCO VALUE PARÁZS BURGONYA 1KG Magyarország
TESCO VALUE PARÁZS BURGONYA 1KG Németország
TESCO VALUE PARÁZS BURGONYA 1KG Spanyolország
TESCO VALUE PARÁZS BURGONYA 1KG Szlovákia
TESCO VALUE PETREZSELYEMGYÖKÉR 350G Magyarország
TESCO VALUE SÁRGA BURGONYA 5KG Franciaország
TESCO VALUE SÁRGA BURGONYA 5KG Magyarország
TESCO VALUE SÁRGA BURGONYA 5KG Szlovákia
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Belgium
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Dánia
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Hollandia
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Lengyelország
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Magyarország
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Németország
TESCO VALUE SÁRGARÉPA 1KG Olaszország
TESCO VALUE VÖRÖSHAGYMA 2KG Magyarország
TESCO VALUE VÖRÖSHAGYMA 5KG Ausztria
TESCO VALUE VÖRÖSHAGYMA 5KG Hollandia
TESCO VALUE VÖRÖSHAGYMA 5KG Németország
TESCO VALUE VÖRÖSHAGYMA 5KG Magyarország
TESCO VALUE VÖRÖSHAGYMA 5KG Szlovákia
TESCO VALUE ZÖLDPAPRIKA 500G Jordánia
TESCO VALUE ZÖLDPAPRIKA 500G Magyarország
TESCO VALUE ZÖLDPAPRIKA 500G Marokkó
TESCO VALUE ZÖLDPAPRIKA 500G Spanyolország
TESCO VITAFRISS ZÖLDSÉG Magyarország
TESCO VÖRÖSHAGYMA 1,5KG Magyarország
TESCO VÖRÖSHAGYMA SALÁTÁNAK 3DB Ausztria
TESCO VÖRÖSHAGYMA SALÁTÁNAK 3DB Hollandia
TESCO VÖRÖSHAGYMA SALÁTÁNAK 3DB Magyarország
TESCO VÖRÖSHAGYMA SALÁTÁNAK 3DB Németország
TESCO ZÖLDPAPRIKA 350G Magyarország
TESCO ZÖLDPAPRIKA 3DB Jordánia
TESCO ZÖLDPAPRIKA 3DB Magyarország
TESCO ZÖLDPAPRIKA 3DB Marokkó
TESCO ZÖLDPAPRIKA 3DB Spanyolország
TIGRIS KOKTÉLPARADICSOM Spanyolország
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Kenya
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Lengyelország
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Magyarország
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Németország
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Spanyolország
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Szlovákia
TISZTÍTOTT ZÖLDBAB Szlovénia
TORMA LÉDIG Magyarország
UBORKA FÜRTÖS LÉDIG Magyarország
UBORKA FÜRTÖS LÉDIG Spanyolország
UBORKA KOVÁSZOLNI VALÓ Magyarország
ÚJ BURGONYA 1KG Magyarország
ÚJ BURGONYA PIROS LÉDIG Ausztria
ÚJ BURGONYA PIROS LÉDIG Franciaország
ÚJ BURGONYA PIROS LÉDIG Hollandia
ÚJ BURGONYA PIROS LÉDIG Magyarország
ÚJ BURGONYA PIROS LÉDIG Németország
ÚJ BURGONYA PIROS LÉDIG Szlovákia
ÚJ FEJESKÁPOSZTA LÉDIG Hollandia
ÚJ FEJESKÁPOSZTA LÉDIG Lengyelország
ÚJ FEJESKÁPOSZTA LÉDIG Magyarország
ÚJ FEJESKÁPOSZTA LÉDIG Szerbia
ÚJ KELKÁPOSZTA LÉDIG Lengyelország
ÚJ KELKÁPOSZTA LÉDIG Magyarország
ÚJ SÁRGABURGONYA LÉDIG Egyiptom
ÚJ SÁRGABURGONYA LÉDIG Franciaország
ÚJ SÁRGABURGONYA LÉDIG Izrael
ÚJ SÁRGABURGONYA LÉDIG Magyarország
ÚJ SÁRGABURGONYA LÉDIG Marokkó
ÚJ SÁRGABURGONYA LÉDIG Szlovákia
VEGYESZÖLDSÉG CSOMÓS Magyarország
VÉRNARANCS 1KG Görögország
VÉRNARANCS 1KG Olaszország
VÖRÖSHAGYMA 1KG Ausztria
VÖRÖSHAGYMA 1KG Franciaország
VÖRÖSHAGYMA 1KG Hollandia
VÖRÖSHAGYMA 1KG Lengyelország
VÖRÖSHAGYMA 1KG Magyarország
VÖRÖSHAGYMA 1KG Németország
VÖRÖSHAGYMA 1KG Szlovákia
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Ausztria
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Franciaország
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Hollandia
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Lengyelország
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Magyarország
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Németország
VÖRÖHAGYMA LÉDIG Szlovákia
VÖRÖSKÁPOSZTA LÉDIG  Hollandia
VÖRÖSKÁPOSZTA LÉDIG  Magyarország
VÖRÖSKÁPOSZTA LÉDIG  Németország
ZELLER LÉDIG Ausztria
ZELLER LÉDIG Hollandia
ZELLER LÉDIG Lengyelország
ZELLER LÉDIG Magyarország
ZELLERGUMÓ DB-OS Magyarország
ZELLERZÖLD Magyarország
ZÖLDBORSÓ 1KG Magyarország
ZÖLDPAPRIKA LÉDIG Görögország
ZÖLDPAPRIKA LÉDIG Jordánia
ZÖLDPAPRIKA LÉDIG Magyarország
ZÖLDPAPRIKA LÉDIG Marokkó
ZÖLDPAPRIKA LÉDIG Spanyolország