icon_search

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF)

  1. Általános rendelkezések és fogalmak

   1. Jelen ÁSZF tartalmazza a www.tesco.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője és egyben tulajdonosa a TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; cégjegyzékszám: 13-10-040628; adószám: 10307078-2-44; a továbbiakban: Szolgáltató vagy TESCO).  

   2. A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.    

   3. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése:


    Weboldal – a www.tesco.hu oldalon elérhető internetes felület, amely garfikus elemeket és szoftvereket tartalmaz. A Weboldalon a TESCO-hoz kapcsolódó tartalmak jelennek meg, ahol a Felhasználónak lehetősége van a közzétett tartalom megismerésére, így többek között értesülhet a TESCO aktuális termékeiről, ajánlatairól, kampányairól, valamint megtalálja az egyes áruházak címét is. A TESCO a Weboldal által, elektronikus úton nyújtja e szolgáltatást a Felhasználók részére.


    Felhasználó – természetes személy, aki a Weboldalt használja.


    Hírlevél – a Felhasználó által, kiefejezetten e célból, a TESCO rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címre, a TESCO által rendszeresen küldött, reklámtartalmú elektronikus üzenet. E hírlevélből a Felhasználó értesülhet többek között a TESCO aktuális ajánlatairól vagy akcióiról, új termékeiről, kampányairól vagy egyéb aktivitásairól.


     

  2. A Weboldal

   1. A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek:      1. szélessávú internetkapcsolat;

    2. Internet böngésző (Internet Explorer 9 vagy e böngésző későbbi verziója, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet;

    3. a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

    4. pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

    5. Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.


     

   2. A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra:    1. a Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;

    2. a Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.

   3. A TESCO minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktót és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.

   4. A TESCO fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, időszakosan korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést például annak fejlesztése vagy karbantartása céljából.

   5. A TESCO nem felelős:    1. sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak;

    2. a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei;

    3. a Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért;

    4. technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást.

   6. A Weboldalon elhelyezett termékfotók, így az ár és a termékleírás is csak azt a célt szolgálja, hogy általánosságban bemutassa a TESCO választékába tartozó termékeket, ugyanakkor az itt megjelenített termékek és árak eltérhetnek az áruházakban kapható termékektől, illetve az ott feltüntetett áraktól.

   7. Minden a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.

   8. A Weboldalon megjelenített termékek nem minősülnek ajánlatnak.

   9. A TESCO nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért.  Továbbá a TESCO nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználók, sem harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei.


     

  3. A Hírlevél szolgáltatás

   1. A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a regisztrációs felületeten az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:    1. megadja az email címét, amelyre a hírlevelet kéri;

    2. a megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint reklámtartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni;

    3. megjelöli azt a TESCO áruházat, amelyben vásárolni szokott;

    4. aktiválja a hírlevél szolgáltatást az emailben megküldött linkre történő kattintással, amely emailt automatikusan küld a rendszer a Felhasználó által megadott email címre annak érdekében, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatok helyességét. Abban az esetben, ha az adatok megerősítésére a regisztrációt követő 14 napon belül nem kerül sor, az összes megadott adat törlésre kerül.

   2. A Hírlevél szolgáltatásra történő fentiek szerinti feliratkozással, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklámtartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

   3. A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.

   4. A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linker kattintva tehet meg.

   5. A Hírlevél szolgáltatás a a TESCO által biztosított, ingyenes szolgáltatás.

  4. Személyes adatok védelme

   A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a TESCO Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető a www.tesco.hu/adatvedelem oldalon.

  5. Befejező rendelkezések

   1. Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.

   2. A TESCO fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.

   3. A TESCO jogosult e feltételeket bármikor megváltoztatni. A módosított ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.

   4. Jelen ÁSZF 2018. május 10. napjától érvényes.