Tesco nagy karácsonyi kérdőív részvételi és játékszabályzat

 

A Játék szervezője és lebonyolítója

 

 1. A „nagy karácsonyi kérdőív” Játék szervezője a Tesco-Globál Áruházak Zrt. (székhely: Budaörs, Kinizsi út 1-3, 2040) (a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játék lebonyolítója a Be Social Kft. (székhely: Budapest, Seregély utca 3-5. 1037) (a továbbiakban: „Lebonyolító”).

 A Játék helye, ideje

 

 1. A Játék Magyarország területén online, a szervező weboldalán, a www.tesco.hu/karacsony weboldalon keresztül, dedikált online alkalmazás használatával zajlik, amely lehetőséget biztosít a Résztvevők felmérési kérdéseire való válaszolásra és a versenyen való részvételre (a továbbiakban: „A Játék helye”).
 2. A Játék 2019. november 20-án 12:00:00 órakor kezdődik és 2019. december 11-én 23:59:59 órakor zárul (a továbbiakban: „a Játék időtartama”).

 

Feltételek és belépési utasítások

 

 1. A Játékban minden, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött lakos, valamint magyarországi kézbesítési címmel rendelkező és cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik vállalják, hogy a következő feltételeknek kötelezően eleget tesznek, és egyetértenek a szabályok megfogalmazásával, kizárva a Szervező és a Lebonyolító munkatársait, valamint közvetlen hozzátartozóikat.
 2. A Játékban való Részvétel feltétele:
  1. A Játékosnak ki kell töltenie a kérdőívet (az összes kérdést beleértve) a Játék helyén,
  2. A kérdőív kitöltése után a versenyzőnek lehetősége van részt venni a Játékban, nyereményekért. Ha a Játékos úgy dönt, hogy szeretne részt venni a sorsoláson, akkor a Játék helyén a kérdőív végén ki kell töltenie az űrlapot e-mail címével, miután hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait e verseny céljára a Szervező és a Lebonyolító feldolgozza.
  3. Egy Játékos a Játék alatt egy nyereményre jogosult,
  4. A Játék, valamint a Játékban való részvétel nem vásárláshoz kötött a Szervező áruházaiban.

(a  továbbiakban: Részvételi Feltételek”).

 

 

Eredményhirdetés és nyeremények

 

 1. A nyertesek véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra elektronikus sorshúzással azok közül a Játékosok közül, akik eleget tettek a játékfelhívásnak, és megfelelnek ezen játékszabályzat minden pontjának, a nyereményjáték végén (december 12.) A Szervező döntése végleges és további megtárgyalására nincs lehetőség.
 2. Nyeremények: Iphone 8,  vagy egy Smart Watch Apple Series 4 (40mm), és akár egy Xiaomi Mi scooter 2 (fekete) (a továbbiakban „Nyeremények”)

 

 

 1. A Nyermények adottak és nem átruházhatóak, pénzbeli megváltásra nincs lehetőség. A Nyeremények valamennyi leírása és illusztrációja a hirdetési anyagokban, kizárólag tájékoztató jellegűek..
 2. A Nyeremények jogi úton nem kikényszeríthetőek.
 3. A Szervező nem tartozik felelősséggel adathelytelenségért, azok nem teljes körűségéért vagy jogellenes bejegyzésekért, vagy azok megfelelő megadásának elmulasztásáért.
 4. A nyertesek a Lebonyolító által e-mailben kerülnek kiértesítésre a sorsolást követően öt munkanapon belül. A Lebonyolító minden nyertessel felveszi a kapcsolatot a Játékosok által korábban megadott elérhetőségen a Nyeremények átvétele érdekében. A Nyeremény postázásához a nyertesnek meg kell adnia postázási címét a Lebonyolító számára, ezt a címet kizárólagosan a Nyeremény kiküldéséhez használja fel a Lebonyolító. Amennyiben a Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot a nyertessel vagy a Nyereményt nem veszi át, alternatív nyertes sorsolható véletlenszerű alapon, elektronikusan automatizált nyereményhúzással. A Lebonyolító nem tartozik felelősséggel az eredeti nyertes felé.
 5. A Szervező nem tartozik felelősséggel a Nyeremények ki nem szállításáért, kárért vagy veszteségért vagy bármely más károsodásért, amelyet a Játékos vagy más személy szenvedhet el a versenyben való részvétellel vagy a Nyeremény felhasználásával kapcsolatosan.
 6. A Játékosok nem kapnak a Szervezővel kapcsolatos hirdetési anyagokat, amiért részt vettek a játékban.

 

A Játékból történő kizárás kritériumai

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot ara, hogy előzetes értesítés nélkül kizárjon a versenyből egy Játékost, akik nem tartja be vagy megszegi a Részvételi Feltételeket.

 

 1. A Szervező kizárja azt a Játékos továbbá, aki(k):
  1. jogsértést követ el a Nyereményjátékban történő részvétele során (különösen nem hitelesített hardware-t használ vagy megtévesztő magatartást tanúsít);
  2. harmadik fél nevében vesz részt a Játékban;
  3. professzionális vagy hasonló, szerencsejátékhoz kapcsolódó módon vesz részt a Játékban
  4. csalással vagy bármilyen visszaéléssel megszegi a szabályokat és a Részvételi Feltételekkel ellentétes magatartást tanúsít.
 2. A Szervező Játékos kizárásról szóló döntése végleges. Amennyiben a Szervező a Játékos kizárásáról a Nyeremény átadása után dönt a fenti okok miatt, a kizárt Játékos köteles a Nyeremény visszaszolgáltatására vagy a Nyeremény értékének megfelelő pénzösszeg megfizetésére.

 

Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információ

 

 1. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező, s mint a Lebonyolító, dolgozza fel a személyes adatokat a vezeték és keresztnév, és az email tekintetében, azzal a céllal, hogy
  1. a versenyt bonyolítsa, azok feltételeit javítsa és fejlessze;
  2. kommunikáljon a Játékossal;
  3. megfeleljen a jogszabályoknak és biztosítsa a Részvételi Feltételek történő megfelelést is.
 2. Továbbá, a Szervező a nyertesek címét a Nyeremény kiszállítása céljából dolgozza fel.
 3. A személyes adatok feldolgozására a verseny ideje alatt kerül sor, a fentiekre is figyelemmel, s az adatok párhuzamos feldolgozása nélkül a versenyben nem lehet részt venni,
 4. A személyes adatok nem tehetők közzé.
 5. A Szervező itt tájékoztatja a Játékost azon jogáról, amely a személyes adatainak feldolgozásával, hozzáférésével kapcsolatos, s azon jogáról, amelynek során a Szervezőt kérheti azok javítására vagy törlésére (különösen, ha azok pontatlanok, nem teljes körűek vagy lejártak). Ugyancsak tájékoztatja itt a Szervező a Játékost azon jogáról, hogy magyarázatot kérhet a személyes adatainak feldolgozásáról, ha a Játékos úgy véli vagy hiszi, hogy a Szervező a személyes adatainak feldolgozása során a Játékos személy és magánszférájával szemben dolgozza fel ezen adatokat vagy sérti a hatályos jogszabályokat (különösen ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozás célját illetően), és jogában áll a Szervezőt megkérni arra, hogy hagyjon fel e magatartással, javítsa, vagy egészítse ki vagy törölje a személyes adatokat. Az előzőekben írtak nem korlátozzák a Játékos azon jogát, hogy bejelentéssel éljen a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5). Továbbá a Szervező tájékoztatja a Játékost arról, hogy jogában áll egy más adatkezelő adatait átadni, s azon jogáról, hogy tiltakozzon a feldolgozás tekintetében.
 6. A Játékos által a Szervező részére átadott személyes adatoknak igaznak és érvényeseknek kell lenniük, s bármely változás esetén a Játékos köteles a Szervezőt e változásról haladéktalanul értesíteni. Amennyiben az átadott személyes adatok lejártak, a cél megvalósulása és a vonatkozó felhívás után az adatokat törölni kell.
 7. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat a Szervező megbízásából, a Lebonyolító dolgozza fel.
 8. A Szervező, mint adtakezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent említett célból,s ahhoz kötötten használja.
 9. A Szervező részére átadott személyes adatok a szervező és a lebonyolító belső rendszerében legkésőbb a versenyt követő 6 hónapon belül törlésre kerülnek.
 10. A Szervező adatgyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos kérdéseit kérjük email-en küldje meg a következő email címre: CE_DPO@tesco-europe.com.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

 1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja az e Szabályzatban rögzített feltételeket. Továbbá a Játékos részvételével elfogadja a Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA és járulék fizetési kötelezettséget is a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően abban az esetben is, ha a díjak értéke meghaladja a törvényes határértéket.

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az érintettek egyidejű értesítése mellett a Nyereményjátékot korábbi időpontban lezárja vagy megszakítsa, továbbá a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa abban az esetben, ha a Szervező úgy ítéli meg, hogy technikai vagy egyéb okokból nem tudja garantálni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolítását.

 

 

 1. A Játékosnak nincs joga követelni a Szervezőtől a Nyereményt, illetve hogy a Nyeremény helyett más alternatívát teljesítsen. Ugyanakkor a Játékosok nem kötelesek elfogadni a Nyereményeket.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt más, a meghirdetettel azonos értékű Nyereménnyel helyettesítse, valamint módosítsa a Nyeremény kézbesítésével összefüggő rendelkezéseket. A Szervező továbbá ugyancsak fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték szabályait bármikor módosítsa, ideértve a Nyereményjáték időtartamát is, vagy a Nyereményjátékot a meghirdetettnél korábban megszüntesse

 

 1. A Szervező nem felelős a Játékosnál felmerülő olyan kárért, amely a Játékban való részvétel következménye, továbbá a Játékos tudomásul veszi, hogy a weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, így a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Azon kérdések esetében, amelyeket e Szabályzat nem rendez, a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések érvényesek. A Nyereményjátékkal összefüggő panasz előterjesztésére a tesco@tesco.com e-mail címen van lehetőség a Játék ideje alatt. A Szervező panasszal kapcsolatos döntése véglegesnek tekintendő.

 

 1. A Nyereményjáték szabályzata elérhető a Szervező hivatalos weboldalán: www.tesco.hu.

 

Budapest, 2019.11.20.

 

Szervező,

TESCO-GLOBAL Zrt.

 

Tippek a tökéletes karácsonyi bevásárláshoz


Vásároljon kényelmesen online és töltsön még több időt szeretteivel. Nálunk megtalálhatja a legjobb ajándék ötleteket, legújabb ajánlatainkat és kedvezményeinket és mindent meg tud vásárolni azonnal, bárhol is tartózkodjon. Élvezze karácsonyát, ahogy Ön szereti.

Mindenki számára más a tökéletes karácsonyi ajándék

Fedezze fel a karácsonyi ajándékokat

Tippek a tökéletes karácsonyi bevásárláshoz

Még több különleges ajánlat katalógusainkban

Legjobb ajánlataink

Tippek a tökéletes karácsonyi bevásárláshoz

Friss ajánlatok online

Friss ajánlatok online

Tippek a tökéletes karácsonyi bevásárláshoz

Inspirációra vágyik?

Tudjuk, hogy a rengeteg recept és ötlet mellett olykor szüksége lehet egy kis inspirációra. Nézze meg receptjeinket és DIY tippjeinket, hogy idén valami újat alkothasson!
 • Receptek
 • Ötletek